Görsel İşitsel Sayı Dizisi Testi B Formu

Ölçme Aracının adı: Görsel İşitsel Sayı Dizisi Testi B Formu
Orijinal Hali: Koppitz, E. M. (1970), The visual aural digit span test with elementary school children. Journal of Clinical Psychology, 26: 349–353.
Uyarlayanlar: Karakaş, S., Yalın, A., 1995, Görsel İşitsel Sayı Dizilei Testi B Formunun 13-54 yaş grupları üzerideki standardizasyon çalışması. Türk Psikoloji Dergisi, 10 (34), 20-31.
Amaç (Kullanım alanı): Kısa süreli bellek puanlarının ölçülmesi için kullanılan test, Koppitz (1970) tarafından çocuklarda öğrenme bozukluklarının ayırıcı tanısında kullanılmak üzere geliştirilmiştir.
Ölçme Aracı Hakkında Bilgi: Görsel İşitsel Sayı Dizileri Testi dört alt testten oluşur: İşitsel Sözel Alt Test, Görsel Sözel Alt Test, İşitsel Yazılı Alt Test, Görsel Yazılı Alt Test. Testi uygulayacak kişi elindeki karttan üç sayılı diziyle başlayarak sayıları saniyede bir birim hızıyla okur veya gösterir. Sayı dizisi bittikten sonra denekten, sayıları gruplamadan, tek tek aynı sırayla sözel olarak veya yazarak tekrarlaması istenir. Verilecek puan, deneğin bir veya ikinci denemede hatasız olarak tekrar ettiği en uzun dizideki sayıdır. Tüm alt testlerden elde edilen puanlar toplam puan olarak hesaplanır.
Yapılan Geçerlik Çalışması: Türkiye’de geniş çaplı standardizasyonu Karakaş ve arkadaşları tarafından yapılmış ve 1993 yılında yayınlanmıştır. Testin normalizasyonu 6 – 96 yaş aralığındaki 1585 gönüllü katılımcı üzerinde yürütülmüştür. Çocukluk dönemi için 402, erin ve ergin dönemi için 372, erken ve geç yetişkin için 480, yaşlı ve ileri yaşlı için 331 katılımcı normalizasyon çalışmalarına katılmıştır.
Ölçme Aracı Güvenirlik Katsayısı  
Ölçme Aracı Alt Faktörleri ve Güvenirlik Sonuçları GİSD-B’nin normalizasyon çalışmalarında kullanılan araştırma deseni, pek çok psikometrik araçtaki gibi sadece yaşın düzeylerini değil, eğitim ve cinsiyetin düzeylerini de içermiştir. Böylece de GİSD-B normlarının yaş, eğitim ve cinsiyetin düzeylerine göre ayrı ayrı verilmesi mümkün olmuştur.
Kullanılan Yaş Aralığı: 6-96
Veriliş Yöntemi (Bireysel/Grup/uzman eşliğinde) : Bireysel-Uzman
Yaklaşık Tamamlama Süresi: 10-15 dk
Uygulamada Yetkinlik Seviyesi: A
İlgili Diğer Ölçekler D2 dikkat testi, Çalışma Belleği Testi

Uygulamada Yetkinlik Seviyeleri

A: Herhangi bir yetkinlik sınırlaması yoktur.

B: Eğitim, Psikoloji veya ilgili bir alandan 4 yıllık lisans derecesine sahip olma; YA DA, Test geliştirme, psikometri, sosyometri, eğitim istatistiği, ölçme kuramlı veya ilgili bir alanda ders almış olmak; Veya ölçek uygulama konusunda gerekli eğitimi almış ve sertifikaya sahip olanların kullanımına açıktır.

C: B seviyesindeki tüm özellikler ARTI psikolojik testlerin uygulama ve yorumlamasında ileri derecede eğitim almış olmak; VEYA bu testlerin etik kullanımı konusunda belirli bir lisans veya sertifikaya sahip olmak.

Kullanıldığı Tez:
Mutlu, D. (2010). Farklı Dikkat Türlerine Göre Hazırlanmış Çoklu Ortam Öğretim Tasarımlarının Farklı Kısa Süreli Bellek Kapasitesine Sahip Öğrenenlerin Geri Getirme Performanslarına Etkisi. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara. (Danışman: Prof. Dr. Arif ALTUN)

Hacettepe Üniversitesi
06800 Beytepe Ankara