Grup Atmosferi Ölçeği

Ölçme Aracının adı: Grup Atmosferi Ölçeği
Orijinal Hali: Fiedler, F.E., 1967. A theory of leadership effectiveness. , McGraw-Hill, New York.
Uyarlayanlar: Alsancak, D. (2010). Bilgisayar Destekli İşbirlikli Öğrenme Ortamlarında Geçişken Bellek ile Grup Uyumu, Grup Atmosferi ve Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara. (Danışman: Prof. Dr. Arif Altun).
Amaç (Kullanım alanı): İşbirlikli öğrenme sürecindeki grup atmosferine ilişkin grup üyelerinin görüşlerini belirlemeye yönelik olarak kullanılmaktadır
Ölçme Aracı Hakkında Bilgi: Ölçeğin orijinali Fiedler (1967) tarafından geliştirilmiş olup, 8’li likert tipinde 9 ifadeden oluşmaktadır. Maddeler anlamasal farklılandırma (semantic differential) şeklinde olup grup atmosferine ilişkin ikili durumlar ortaya koymaktadır.8’li likert tipinde ölçek daha sonrasında Krejins ve diğ. (2004) tarafından 5’li likert tipinde kullanılmıştır.
Yapılan Geçerlik Çalışması: Yapı geçerliliği için 9 madde oluşan tek faktörlü yapıya doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda 3 maddenin t değerleri anlamlı çıkmaması nedeniyle ölçekten çıkarılmıştır.Geriye kalan 6 maddeye uygulanan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda tek faktörlü yapı doğrulanmış ve  uyum iyiliği değerleri [(χ2(8, N=102)= 10.28  p<.25, RMSEA=0.053, S-RMR= 0.021, GFI=0.97, AGFI=0.91, CFI=1, IFI=1, NNFI=0.99] olarak ortaya çıkmıştır.
Ölçme Aracı Güvenirlik Katsayısı Güvenirlik analizi sonuçlarına göre ölçekteki 6 maddenin Cronbach Alfa ile hesaplanan güvenirlik katsayısı .93 olarak hesaplanmıştır.
Ölçme Aracı Alt Faktörleri ve Güvenirlik Sonuçları  
Kullanılan Yaş Aralığı: Üniversite Öğrencileri
Veriliş Yöntemi (Bireysel/Grup/uzman eşliğinde) : Bireysel
Yaklaşık Tamamlama Süresi: 5-10 dk
Uygulamada Yetkinlik Seviyesi: A
İlgili Diğer Ölçekler Geçişken Bellek Ölçeği, Grup Uyumu Ölçeği

Uygulamada Yetkinlik Seviyeleri

A: Herhangi bir yetkinlik sınırlaması yoktur.

B: Eğitim, Psikoloji veya ilgili bir alandan 4 yıllık lisans derecesine sahip olma; YA DA, Test geliştirme, psikometri, sosyometri, eğitim istatistiği, ölçme kuramlı veya ilgili bir alanda ders almış olmak; Veya ölçek uygulama konusunda gerekli eğitimi almış ve sertifikaya sahip olanların kullanımına açıktır.

C: B seviyesindeki tüm özellikler ARTI psikolojik testlerin uygulama ve yorumlamasında ileri derecede eğitim almış olmak; VEYA bu testlerin etik kullanımı konusunda belirli bir lisans veya sertifikaya sahip olmak.

Kullanıldığı Tez:
Alsancak, D. (2010). Bilgisayar Destekli İşbirlikli Öğrenme Ortamlarında Geçişken Bellek ile Grup Uyumu, Grup Atmosferi ve Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara. (Danışman: Prof. Dr. Arif Altun).

Hacettepe Üniversitesi
06800 Beytepe Ankara