Grup Uyum Ölçeği

Ölçme Aracının adı: Grup Uyum Ölçeği
Orijinal Hali: Price, J.L. and Mueller, C.W., 1986. Handbook of organizational measurement. , Pitman Publishing, Marshfield, MA.
Uyarlayanlar: Alsancak, D. (2010). Bilgisayar Destekli İşbirlikli Öğrenme Ortamlarında Geçişken Bellek ile Grup Uyumu, Grup Atmosferi ve Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara. (Danışman: Prof. Dr. Arif Altun).
Amaç (Kullanım alanı): Bireylerin işbirlikli öğrenme ortamlarındaki grup ile uyum düzeylerini ölçmek amacıyla kullanılmaktadır.
Ölçme Aracı Hakkında Bilgi: Ölçeğin orijinali Price ve Mueller tarafından geliştirilmiş olup, 5’li likert tipinde 5 maddeden oluşmaktadır. Bireylere diğer grup üyeleri hakkındaki düşünceleri sorulmaktadır.
Yapılan Geçerlik Çalışması: Yapı geçerliliği için 5 madde oluşan tek faktörlü yapıya doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır.

Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda kuramsal olarak ileri sürülen 5 madde ve tek faktörlü yapı doğrulanmış ve  uyum iyiliği değerleri [(χ2(5, N=102)= 6.11 p<.029, RMSEA=0.047, S-RMR= 0.02, GFI=0.98, AGFI=0.93, CFI=1, IFI=1, NNFI=1] olarak ortaya çıkmıştır.

Ölçme Aracı Güvenirlik Katsayısı Güvenirlik analizi sonuçlarına göre ölçekteki 5 maddenin Cronbach Alfa ile hesaplanan güvenirlik katsayısı .92 olarak hesaplanmıştır.
Ölçme Aracı Alt Faktörleri ve Güvenirlik Sonuçları  
Kullanılan Yaş Aralığı: Üniversite Öğrencileri
Veriliş Yöntemi (Bireysel/Grup/uzman eşliğinde) : Bireysel
Yaklaşık Tamamlama Süresi: 5-10 dk
Uygulamada Yetkinlik Seviyesi: A
İlgili Diğer Ölçekler Geçişken Bellek, Grup atmosferi Ölçeği

Uygulamada Yetkinlik Seviyeleri

A: Herhangi bir yetkinlik sınırlaması yoktur.

B: Eğitim, Psikoloji veya ilgili bir alandan 4 yıllık lisans derecesine sahip olma; YA DA, Test geliştirme, psikometri, sosyometri, eğitim istatistiği, ölçme kuramlı veya ilgili bir alanda ders almış olmak; Veya ölçek uygulama konusunda gerekli eğitimi almış ve sertifikaya sahip olanların kullanımına açıktır.

C: B seviyesindeki tüm özellikler ARTI psikolojik testlerin uygulama ve yorumlamasında ileri derecede eğitim almış olmak; VEYA bu testlerin etik kullanımı konusunda belirli bir lisans veya sertifikaya sahip olmak.

Kullanıldığı Tez:
Alsancak, D. (2010). Bilgisayar Destekli İşbirlikli Öğrenme Ortamlarında Geçişken Bellek ile Grup Uyumu, Grup Atmosferi ve Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara. (Danışman: Prof. Dr. Arif Altun).

Hacettepe Üniversitesi
06800 Beytepe Ankara