Geçişken Bellek Ölçeği

Ölçme Aracının adı: Geçişken Bellek Ölçeği
Orijinal Hali: Lewis, K. (2003). Measuring transactive memory systems in the field: scale development and validation. Journal of Applied Psychology, 88(4), 587-604.
Uyarlayanlar: Alsancak, D. (2010). Bilgisayar Destekli İşbirlikli Öğrenme Ortamlarında Geçişken Bellek ile Grup Uyumu, Grup Atmosferi ve Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara. (Danışman: Prof. Dr. Arif Altun).
Amaç (Kullanım alanı): Bireylerin işbirlikli öğrenme ortamlarındaki geçişken belleklerini yordamak amacıyla kullanılmaktadır.
Ölçme Aracı Hakkında Bilgi: Ölçek orijinalinde 3 faktör (uzmanlaşma, güvenirlik ve koordinasyon) ve 15 maddeden oluşmakta olup, maddeler kesinlikle katılmıyorum (1) ve kesinlikle katılıyorum (5) arasında değişen 5 ‘li likert tipindedir. Ölçekteki maddelerin 11 tanesi olumlu 4 tanesi olumsuz ifade içermektedir. Ölçme aracındaki sorular grup çalışması sürecinde her öğrencinin uzmanlaştığı bir konu olup olmadığı, diğer grup üyelerinin bilgisine olan güven ve grup üyeleri arasındaki koordinasyon ile ilgili durumları belirlemeye yöneliktir.
Yapılan Geçerlik Çalışması: Yapı geçerliliği için 15 madde ve 3 faktörden oluşan modele birinci ve ikinci düzey doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Birinci düzey doğrulayıcı faktör analizi sonucunda 3 maddenin t değerleri anlamlı çıkmaması nedeniyle ölçekten çıkarılmıştır.

Maddeler atıldıktan sonra yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda ise kuramsal olarak ileri sürülen 12 madde ve 3 faktörlü (uzmanlaşma, güvenirlik ve koordinasyon) doğrulanmış ve  uyum iyiliği değerleri [(χ2(50, N=102)= 64.20 p<.000, RMSEA=0.054, S-RMR= 0.052, GFI=0.90, AGFI=0.85, CFI=0.96, IFI=0.97, NNFI=0.95] olarak ortaya çıkmıştır.

Ölçme Aracı Güvenirlik Katsayısı Güvenirlik analizi sonuçlarına göre ölçekteki 12 maddenin Cronbach Alfa ile hesaplanan güvenirlik katsayısı .790 olarak hesaplanmıştır.
Ölçme Aracı Alt Faktörleri ve Güvenirlik Sonuçları Her bir faktör için güvenirlik katsayısı, uzmanlaşma için 0.51, güvenirlilik için 0.78 ve koordinasyon için 0.72 olarak bulunmuştur.
Kullanılan Yaş Aralığı: Üniversite Öğrencileri
Veriliş Yöntemi (Bireysel/Grup/uzman eşliğinde) : Bireysel
Yaklaşık Tamamlama Süresi: 15-20 dk
Uygulamada Yetkinlik Seviyesi: A
İlgili Diğer Ölçekler Grup Uyumu Ölçeği, Grup atmosferi Ölçeği

Uygulamada Yetkinlik Seviyeleri

A: Herhangi bir yetkinlik sınırlaması yoktur.

B: Eğitim, Psikoloji veya ilgili bir alandan 4 yıllık lisans derecesine sahip olma; YA DA, Test geliştirme, psikometri, sosyometri, eğitim istatistiği, ölçme kuramlı veya ilgili bir alanda ders almış olmak; Veya ölçek uygulama konusunda gerekli eğitimi almış ve sertifikaya sahip olanların kullanımına açıktır.

C: B seviyesindeki tüm özellikler ARTI psikolojik testlerin uygulama ve yorumlamasında ileri derecede eğitim almış olmak; VEYA bu testlerin etik kullanımı konusunda belirli bir lisans veya sertifikaya sahip olmak.

Kullanıldığı Tez:
Alsancak, D. (2010). Bilgisayar Destekli İşbirlikli Öğrenme Ortamlarında Geçişken Bellek ile Grup Uyumu, Grup Atmosferi ve Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara. (Danışman: Prof. Dr. Arif Altun).

Hacettepe Üniversitesi
06800 Beytepe Ankara