Sosyal Ağları Benimseme Ölçeği

Ölçme Aracının adı: Sosyal Ağları Benimseme Ölçeği
Orijinal Hali: Usluel, Y. K. ve Mazman, S. G. (2009). Sosyal Ağların Benimsenmesi Ölçeği. Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi. 8(15). 137-157.
Amaç (Kullanım alanı): Bireylerin sosyal ağları benimsemesi sürecine etki eden faktörleri ortaya koyar.
Ölçme Aracı Hakkında Bilgi: Ölçek 10’lu likert tipinde tasarlanmıştır. Ölçeğin açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi sonuçları ile 5 faktörlü ve 21 madden oluşan yapı olduğu kuramsal ve istatiksel olarak doğrulanmıştır. Sosyal ağların benimsenmesine etki eden faktörler yarar, kullanım kolaylığı, sosyal etki, kolaylaştırıcı faktörler ve topluluk kimliği olarak ortaya çıkmış ve bu 5 faktörün birlikte açıkladığı toplam varyans %69,3 olarak bulunmuştur.
Yapılan Geçerlik Çalışması: İçerik geçerliliği için alanda uzman olan 7 kişinin görüşüne başvurulmuş, yapı geçerliliği için ise açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır.

Toplam 606 veri numaralandırılarak tek ve çift olmak üzere ikiye ayrılmış ve çift olanlara açımlayıcı faktör analizi, tek olanlara ise birinci düzey ve ikinci düzey doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır.

Açımlayıcı faktör analizi sonucu ölçekten 2 madde atılmış ve geriye kalan 21 madde 5 faktör altında toplanarak varyansın %69.330'unu açıklamıştır.

Birinci ve ikinci düzey doğrulayıcı faktör analizi sonucunda ise kuramsal olarak ileri sürülen 5 faktörlü (yarar, kullanım kolaylığı, sosyal etki, kolaylaştırıcı faktörler ve topluluk kimliği) doğrulanmış ve  uyum iyiliği değerleri [(χ2(173, N=303)= 379,83 p<.000, RMSEA=0.063, GFI=0. 90, AGFI=0.86, CFI=0.97, NNFI=0.97] olarak ortaya çıkmıştır.

Ölçme Aracı Güvenirlik Katsayısı Ölçeğin güvenirliğinin hesaplanmasında cronbach alpha(α) güvenirlik katsayısı ve maddelerin ayırt edicilik gücü için madde toplam korelasyonları kullanılmıştır. Güvenirlik analizi sonuçlarına göre ölçekteki 21 maddenin cronbach alfa ile hesaplanan güvenirlik katsayısı ,903 olarak hesaplanmıştır.
Ölçme Aracı Alt Faktörleri ve Güvenirlik Sonuçları Her bir faktör için hesaplanan güvenirlik katsayıları ise 0.801 ve 0.897 arasında, ölçekteki maddelerin toplam korelasyonları ise .412 ile .623 arasında değişmektedir.
Kullanılan Yaş Aralığı: 18-41 Yaş.
Veriliş Yöntemi (Bireysel/Grup/uzman eşliğinde) : Bireysel
Yaklaşık Tamamlama Süresi: 15-20 dk
Uygulamada Yetkinlik Seviyesi: A
İlgili Diğer Ölçekler Sosyal Ağları Kullanım Amacı Ölçeği, Sosyal Ağların Eğitsel Kullanımı Ölçeği

Uygulamada Yetkinlik Seviyeleri

A: Herhangi bir yetkinlik sınırlaması yoktur.

B: Eğitim, Psikoloji veya ilgili bir alandan 4 yıllık lisans derecesine sahip olma; YA DA, Test geliştirme, psikometri, sosyometri, eğitim istatistiği, ölçme kuramlı veya ilgili bir alanda ders almış olmak; Veya ölçek uygulama konusunda gerekli eğitimi almış ve sertifikaya sahip olanların kullanımına açıktır.

C: B seviyesindeki tüm özellikler ARTI psikolojik testlerin uygulama ve yorumlamasında ileri derecede eğitim almış olmak; VEYA bu testlerin etik kullanımı konusunda belirli bir lisans veya sertifikaya sahip olmak.

Kullanıldığı Tez:

Mazman, S. G. (2009). Sosyal Ağların Benimsenme Süreci ve Eğitsel Bağlamda Kullanımı. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.(Danışman: Doç. Dr. Yasemin Koçak Usluel).

Hacettepe Üniversitesi
06800 Beytepe Ankara